Regulamin

Przedszkole spełnia funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

 1. Placówka czynna jest w godzinach 6:30 – 17:00.
  • Na terenie przedszkola i poza nim dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony nauczycieli i pracowników obsługi.
  • Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich pisemnie osoby zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
  • Dziecko do przedszkola przyprowadzane jest od godziny 630 do 815 i przekazywane w szatni pracownikowi obsługi.
  • Po godzinie 815 rodzic ma obowiązek doprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać osobiście nauczycielce.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach:
  • Śniadanie – 8:30
  • Obiad – 11:30
  • Podwieczorek – 14:30.
 3. Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe.
 4. Należność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice regulują na podstawie zawartej umowy.
 5. Obowiązkiem rodziców jest dbać o higienę i wygląd estetyczny dziecka. Nie wolno przypinać przedmiotów ostrych powodujących niebezpieczeństwo dzieciom (spinki, agrafki, ostre kolczyki).
 6. W celu ujednolicenia systemu wychowawczego rodzice winni być w stałym kontakcie z nauczycielem swojego dziecka.
 7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
  • „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”
  • Programu wychowania i edukacji przedszkolnej „Wesołe przedszkole i przyjaciele „Małgorzaty Walczak – Sarao” i Danuty Kręcisz, wyd. WSiP;
  • Programu wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, wyd. WSiP;
  • Programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, wyd. MAC;
  • Programu nauczania „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.