Koncepcja pracy przedszkola

Misja

1. Dzieci w przedszkolu mają zapewnione warunki do bezpiecznej zabawy, są otoczone troskliwą opieką wszystkich pracowników placówki.

 

2. Zajęcia i zabawy prowadzone są z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form pracy tak, by stymulować wszechstronny rozwój dzieci i optymalnie przygotować je do sprostania obowiązkom szkolnym.

 

3. Patronką przedszkola jest Dorota Gellner – współczesna autorka wierszy
i opowiadań dla dzieci. Cykliczne odwiedziny poetki w przedszkolu sprzyjają rozwijaniu u dzieci zainteresowań literaturą i zachęcają do czerpania z niej właściwych wzorców postępowania.

Wizja

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną  na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,  z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie
z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

 

Koncepcja pracy została przyjęta i zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przyjęta do realizacji w dniu 15 września 2014r.