Programy

W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy zawierające podstawę programową. W oparciu o nią podejmują działania edukacyjne i wychowawcze.

W przedszkolu realizowane są następujące programy:

"NASZE PRZEDSZKOLE. PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI." - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC

Punktem wyjściowym w tym programie uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach. I tak z ogólnie rozumianej aktywności wyodrębniono następujące jej przejawy: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.
Treści programowe zostały pogrupowane według kryterium wieku dzieci (młodsze, starsze) wraz z uwzględnieniem grupy dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju, jednak nauczyciel zawsze w kwestii doboru treści kieruje się zasadą indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków.

"DZIECIĘCA MATEMATYKA - PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI, KLAS ZEROWYCH I PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH" - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. W programie wyodrębniono 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejątności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci.

Oprócz programów zatwierdzonych przez MEN w naszym przedszkolu realizowane są programy autorskie, a są to:

"W trzynastce maluchy nie płaczą" - program adaptacyjny

Program ten jest kierowany zarówno do dzieci nowo przybyłych do przedszkola jak i do ich rodziców. Uwzględnione zostały w nim dni adaptacyjne- poprzedzające pobyt dzieci w przedszkolu. W programie tym szczególnie dużo uwagi poświęcone zostało dziecięcym emocjom, a jego celem jest nade wszystko obniżenie poziomu stresu, jaki zwykle towarzyszy dzieciom przy przekraczaniu progu przedszkola.”

Wykorzystujemy również ciekawe metody, koncepcje i projekty, m.in.

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  Służy przygotowaniu do czytania i pisania, profilaktyce trudności w ich opanowaniu, a takze w terapii dysleksji rozwojowej. W formie zabawy angażuje jednocześnie wiele zmysłów dziecka.
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma I. Majchrzak
  Stymuluje sfery rozwoju małego dziecka z zastosowaniem ćwiczeń o zronicowanym charakterze dla dzieci od 3 do 6 lat prowadzących do opanowania umiejętności czytelniczych.
 • Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
  Metoda ruchowej ekspresji oparta na 16 tematach, z których każdy uwzględnia inny charakter ruchu, bądź rónorodne kombinacje czynności.
 • Metoda Twórcza C. Orfa
  W metodzie tej muzyka, mowa i ruch przenikają się wzajemnie i dają dziecku możliwości rozwijania inwencji twórczej.
 • Innowacja pedagogiczna Dary Friedricha Froebla- szansą na rozwijanie aktywności poznawczej przedszkolaków.                    Wiek przedszkolny jest zasadniczym okresem rozwoju zabawy, a ta zdaniem F.Froebla ona doniosły sens oraz ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, ponieważ w zabawie rozwija się i przejawia cały człowiek w swych najsubtelniejszych zadatkach. Mimo, iż  koncepcja freblowska była opracowana na przełomie XIX i XX wieku, to właśnie teraz, w dobie wszechobecnej komputeryzacji, na nowo odradza się jej głęboki sens i przydatność w działaniu na rzecz dzieci. Istotą tej pedagogiki jest stawianie na samodzielność, kreatywność i wyrabianie w przedszkolakach badawczej postawy w odniesieniu do najbliższego otoczenia. Ale jak mówić o samodzielności, gdy podstawowe niegdyś umiejętności jak: wiązanie szalików, sznurowadeł, zapinanie guzików, stanowi dziś dla dzieci nie lada wyzwanie. Pamiętać przy tym należy, iż opanowanie powyższych umiejętności ma  niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju młodego  człowieka. Stąd też nasza inicjatywa w kierunku przyswojenia i wdrożenia elementów pedagogiki freblowskiej. Innowacją zostały objęte dzieci 6-letnie.  W ramach jej realizacji tworzone są warunki do podejmowania przez dzieci zabaw swobodnych w sali i w plenerze, zabaw kierowanych o charakterze dydaktycznym z wykorzystaniem Darów Froebla i innych środków dydaktycznych. Działania badawcze, zajęcia dydaktyczne realizowane
  w porannym kole, aktywności zabawowo –zadaniowe w grupach, twórcze prace ręczne, prace w kąciku gospodarczym, aktywność na powietrzu, wycieczki oraz wyjścia terenowe- to wszystko ma sprzyjać rozwijaniu samodzielnych w myśleniu i działaniu postaw sześciolatków. Uczestniczyłyśmy w szkoleniu pt „ Dar zabawy” według koncepcji pedagogicznej F. Froebla , szkoleniu przygotowującym ambasadorów pedagogiki Froebla  oraz brałyśmy udział w konferencjach freblowskich w Lublinie. Zakupione zostały do naszego przedszkola dwa zestawy Darów Froebla, co ostatecznie przekonało nas  nas do podjęcia działań innowacyjnych w bieżącym roku szkolnym.
  W zajęciach otwartych będziemy na bieżąco dzielić się sukcesami i wspólnie przedyskutowywać ewentualne niepokoje.

Zadania zawarte w realizowanych w przedszkolu programach zmierzają do tego, aby dziecko ukończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.