Opłaty

W roku szkolnym 2022/2023 opłaty są naliczane zgodnie z

-Uchwała Nr XL VII/541/2018  Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce
– zarządzenie Nr 2/2022r. Dyrektora MP nr 13 im. D. Gellner w Siedlcach w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki

 

Opłacie podlegają:
– Świadczenia opiekuńczo – wychowawcze w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- 5 letnich
– żywienie dzieci : 8 zł stawka dzienna;
– dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców :

 

Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca w kasie przedszkola